Införande och organisation kring Google apps för utbildning


September 2013 - Nu börjar införandet av verktygen Google apps för utbildning. Införandet kommer att ske i olika faser och det kommer att behövas en tydlig organisation kring support och utbildning både centralt och ute på skolområdena.Införandets faser under hösten 2013
 • Fas 1 - De skolor som deltagit i piloten kommer att starta med verktygen, de har förkunskaperna och har sedan tidigare lagts upp som användare.
 • Fas 2 - Skolor som inte varit med i piloten men som har IT-pedagog som varit med i piloten.
 • Fas 3 - Övriga skolor, så fort integrationen med Umeås IT-miljö är klar, troligtvis i början av oktober påbörjas utbildning, information och tillgång till verktygen till övriga skolområden. Ett krav för att få tillgång till verktygen är att nedanstående ansvarsområde för skolområdena själva är uppfyllda.


Organisation

För att arbetet med verktygen ska fungera så smidigt som möjligt behövs en genomtänkt organisation:

 • Drift och teknik - IT och telefoni
 • Lokal administratör och utbildningsansvarig - utses per skola/skolområde
 • Systemförvaltning, vidareutveckling, projektansvarig - Kompetenscentrum för digitalt lärande (KDL)


Skolområdets eget ansvar

Då arbetet med Google apps kommer att innebära stora möjligheter men också ansvar för skolområdena så kommer det att krävas att man själva riggar med resurser för administration, support och utbildning. Det här måste skolområdena ordna själva:  


 • Lokal administratör - Hantera lokala inställningar i miljön. Deltar i central utbildningar och träffar.
 • Support- och utbildningsansvarig - Utbildar och handleder kollegor på skolan, förslagsvis IT-pedagogen på skolområdeet. Utbildas av KDL.  Deltar i central utbildningar och träffar.
 • Se över grunddata - Uppdaterar korrekt information i Pro Capita, tex med korrekt namnstandard. Eventuellt framtida ansvar också för att se till att hålla NovaSchem med korrekt data och sköta uppdateringar av data.
Mer om utbildningsuppläggSteg för steg

1.Övergripande information om Google apps till alla skolledare, pedagoger via utskick samt via informations och handledningssida kring Google apps för utbildning
2.Skolan/skolområdet måste själva utse en lokal administratör och en lokal utbildningsansvarig för Google. Kan vara samma person, förslagsvis IT-pedagogen
3.Kompetenscentrum för digitalt lärande utbildar lokal administratör, utbildningsansvarig. SO-chef, rektorer har informerats om upplägg men kan vid behov kontakta KDL för ytterligare info/utbildning
4.Utbildningsansvarig på respektive skola/skolområde utbildar pedagogerna kring grunderna i Google apps
5.Informera VH och elever via utskick
6.Pedagoger hjälper elever att komma igång med hjälp av utbildningsansvarig
7.Lokal admin och utbildningsansvarig fortsätter stötta kontinuerligt ute på skolorna och deltar i ytterligare centrala utbildningarInförandet på längre sikt kring Google Apps för utbildning


Google Apps är ett av flera verktyg som kommer att finnas tillgängligt för elever och pedagoger i Umeås skolor. Så här kommer införandet att se ut:Hösten 2013

 • Alla elever och pedagoger får tillgång till verktyget Google apps
 • Utbildning av personal och elever i grunderna samt arbetssätt och rutiner
 • Eleverna börjar lagra sitt skolarbete i Google drive

Våren 2014

 • Fördjupad utbildning av verktygen i Google
 • Uppföljning av införandet och användningen

Läsåret 2014/2015

 • Lärplattform finns förhoppningsvis på plats. Här behövs då arbetas med hur Google Apps och lärplattform ska samspela
 • Fortsatt arbete med att utveckla hur vi kan använda oss av Google Apps verktyg för att underlätta och ge högre kvalitet i skolan i Umeå

Comments